Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша есептеме

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-нің мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі 2015 жылғы есебі
1. Жалпы ережелер
1) Көрсетілетінқызметтіберушітуралымәліметтер.
Көрсетілетінмемлекеттікқызметтіберуші – «Ақтөбеоблысының энергетика жәнетұрғынүй – коммуналдықшаруашылығыбасқармасы» мемлекеттікмекемесі(бұдан әрі - Басқарма).
Мекенжайы – Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы 40.
Телефоны мен электрондықпоштасы – 8/7132/545925, aktobe_uekh@mail.ru.
2) Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралыақпарат.
Басқармамен ҚазақстанРеспубликасыИнвестицияларжәне даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 563 «Өнеркәсiпжәнеэкспорттықбақылаусаласындағыкөрсетілетінмемлекеттiкқызметтерстандарттарынбекiтутуралы» бұйрығына жәнеАқтөбеоблысыәкімдігінің2015 жылғы 17 тамыздағы № 309 «Өнеркәсiп және экспорттық бақылау саласындағы көрсетілетін мемлекеттiк қызмет регламентін бекiту туралы»қаулысына сәйкесақылы негізде «Заңды тұлғалардың түстi және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі электрондық түрінде көрсетіледі.
3) Барынша талап ететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат.
Басқарма тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ішінде қызметтерді алушылардың тарапынан көп сұранысқа ие мемлекеттік қызмет - «Заңды тұлғалардың түстi және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруына лицензия беру» болып табылады. 2015 жылы Басқармамен «Заңды тұлғалардың түстi және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруына лицензия беру» көрсетілетін мемлекеттік қызметі бойынша 9 мемлекеттік қызметттер көрсетілген.
2. Көрсетілетін қызметті алушылармен жұмыс
1) Мемлекеттікқызметтеркөрсетутәртібітуралыақпаратқақолжеткізукөздері мен орындарытуралымәліметтер.
Мемлекеттікқызметтердіалушылардыңназарынабасқарманыңресмиenergetika.aktobe.gov.kzсайтында, соныменқатар, басқармағимаратындағыстендте Стандарт жәнеРегламеткеқатыстықажеттіақпараттарорналастырылған.
2) Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтерстандарттарыныңжобаларынжарияталқылаулартуралыақпарат.
Ақтөбеоблысыәкімдігінің 2015 жылғы17тамыздағы № 309 «Өнеркәсiпжәнеэкспорттықбақылаусаласындағыкөрсетілетінмемлекеттiкқызметтерстандарттарынбекiтутуралы» қаулысыбасқарманыңресмиenergetika.aktobe.gov.kzсайтындажәнежергілікті «Ақтөбе», «Актюбинский вестник» газеттерінің 2015 жылғы11 тамыздағы № 102-103нөмірлеріндежарықкөрді.
3.Мемлекеттік қызмет көрсету процестерін жетілдіру жөніндегі қызмет
2) Мемлекеттікқызметтеркөрсетусаласындағықызметкерлердіңбіліктілігінарттыруғабағытталғаніс-шаралар.
Ақтөбеоблысыныңдіністерібасқармасытарапынанкөрсетілетінмемлекеттікқызметтердіберушілергеконсультативтік-әдістемеліккөмек, сондай-ақ, лауазымдықбіліктілігінарттырушараларыұйымдастырылмады.
3) Мемлекеттікқызметкөрсетупроцесінреттейтіннормативтік-құқықтықактілерінегізіндеорындалады:
- ҚазақстанРеспубликасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттікқызметтуралы» Заңы;
- ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2013 жылғы 13 қырқүйектеқаулысыменбекітілген «Жеке жәнезаңдытұлғаларғакөрсетілетінмемлекеттікқызметтердіңтізілімі»;
- ҚазақстанРеспубликасыИнвестицияларжәне даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 563 «Өнеркәсiпжәнеэкспорттықбақылаусаласындағыкөрсетілетінмемлекеттiкқызметтерстандарттарынбекiтутуралы» бұйрығы;
- Ақтөбеоблысыәкімдігінің2015 жылғы 17 тамыздағы № 309 «Өнеркәсiп және экспорттық бақылау саласындағы көрсетілетін мемлекеттiк қызмет регламентін бекiту туралы» қаулысы.
4. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау
1) Мемлекеттікқызметтеркөрсетумәселесіжөніндегікөрсетілетінқызметтіалушылардыңшағымдарытуралыақпарат
Мемлекеттікқызметтердіалушылардан«Заңды тұлғалардың түстi және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруына лицензия беру»мемлекеттікқызметібойыншашағымдарболғанжоқ.